ตรวจการนอนหลับด้วย Watch Pat

Watch-PAT

เป็นการตรวจวัดข้อมูลการนอนหลับจากสัญญาณชีพจรหลอดเลือดแดงที่ปลายนิ้วมือ และข้อมือ ลักษณะคล้ายนาฬิกาข้อมือขนาดใหญ่ โดยจะวัดค่าที่จำเป็นที่ใช้ในการรักษา ได้แก่

  • ระยะการนอนหลับได้
  • ดัชนีกำรหำยใจถูกรบกวน (RDI)
  • ดัชนีการหยุด หายใจและหายใจแผ่ว (AHI)
  • ระดับออกซิเจนในเลือด

​ซึ่งข้อมูลในปัจจุบันพบว่า การตรวจด้วย Watch-PAT นั้นมีความแม่นยำในการวินิจฉัยและประเมินความรุนแรงใกลเคียงกับการตรวจการนอนหลับชนิดที่1แต่สะดวกกว่า โดยสามารถตรวจได้ที่บ้านและไม่ต้องมีพยาบาลคอยเฝ้าขณะทำการตรวจทำให้ผู้ป่วยคุ้นชินกับสถานที่ จึงลดการคลาดเคลื่อนของผลการตรวจ

Scroll to Top